Her er mine noter omkring Praksisfællesskaber jfv. Karsten Gynther [Tom]

LQ


Ramussen


Jeg har fundet dette på nettet, som kan evt. kan danne baggrund for diskussion af begrebet collaborativ learning - kan denne deff. indeholde SMART? [AND]

Marianne Gregorsen, Aalborg universitetscenter - når frem til en definition på collaborativ learning som lyder:
Individer, der gennem samarbejde, samtale og meningsudvekslinger, opnår indsigt om et emne eller problem, som har en dybde eller et omfang, som det ikke havde været muligt at nå ved en individuel indsats.
(Fremtiden er kun et klik borte) [
**http://video.ots.dk/ecenter/pg2/html/body_tekst.html**] [20081019]

Der ud over fandt jeg i samme artikel dette....


**//Derfor er det faglige stof, informationerne, og den måde de indsamles på ikke afgørende. Det er hvordan disse informationer bearbejdes, der er undervisningens centrale tema. Det kommer til at betyde, at anvendelsen af datateknologi ikke kan opfattes som en trussel mod lærerens funktion og autonomi, men kun som en udvidelse af arbejdsformerne i forbindelse med informationsindsamlingen. Det egentlige lærerarbejde erstattes ikke af teknologien, men frigøres fra stofformidlingen til læreprocesserne.//** (Anette Axelsen, Viborg Seminarium) (Fremtiden er kun et klik borte)(Fremtiden er kun et klik borte) [**http://video.ots.dk/ecenter/pg2/html/body_tekst.html**] [20081019]

Her er en stump mere fra en anden artikel

Hvad angår både den engelske forståelse og den danske oversættelse af ordene cooperative hhv. collaborative, er der i begge tilfælde tale om, at to eller flere, for så vidt en gruppe, arbejder sammen (med et fælles mål for øje), med andre ord, samarbejde. Ganske vist giver substantivet kooperativ konnotationer til marxistisk sprogbrug og til andelsbevægelsen, men for nærværende projekt er denne fortolkning uvedkommende. Centralt for os er, at uanset om der er tale om kooperation eller kollaboration, så er der i det store og hele tale om – samarbejde.
Den fælles referenceramme synes at være computerens støtte for samarbejdet, imidlertid er der signifikante forskelle mellem CSCW og CSCL, netop hvad angår samarbejdets betydning og mål: CSCW retter sig som genstandsområde mod en praktisk arbejdssituation, det vil sige samarbejdet i praksis, på arbejdet – hvor målet, selve produktet synes at være det primære. Omvendt med CSCL, der som genstandsområde er rettet mod en situation hvor læring synes at være det primære, det vil sige læring i en undervisningssammenhæng, på skoler eller for eksempel universiteter, hvor der alt andet lige forekommer et lærerelev forhold samt en på forhånd fastlagt plan for hvad der i hvert tilfælde skal læres; her synes læreprocessen snarere end selve produktet at være afgørende.
Opfatter man således samarbejdet som det dialektiske forhold mellem proces og produkt, udgør processen de indviduelle (affatning af et bidrag til en rapport eller formidling af ideer og perspektiver mv) eller kollektive handlinger (idemyldring eller forhandling mv). Processen og produktet betinger gensidigt hinanden og samarbejdet udgør et hele. Målopfyldelse er betinget af gensidig afhængighed hvor aktørerne integrerer og koordinerer deres handlinger.
( key concepts) [
**http://www.linqx.dk/sol/concept.php**] [20081019]